NovinkyRozhovory
Populární

Exkluzivní rozhovor: Hysta (FR/CZ)

🇬🇧 FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Vyzpovídali jsme mladou, ale nadějnou DJku a producentku původem z Francie, žijící v Česku. Co můžeme od mladé talentované DJky čekat a jak se jí líbí v Česku? Čti níž.

Ahoj Hysta, můžeš se prosím představit našim fanouškům Hardstyles.cz?

Ahoj parto! Mnohokrát děkuji za možnost rozhovoru! Jsem Hysta, je mi 23 let, jsem francouzská hardcore producentka a DJka.


Kdy jsi začala? Jaký byl impuls být producentem?

Narodila jsem se ve Francii, ale vyrostla jsem v Jižní Americe. Vrátila jsem se do Evropy, když mi bylo 14, a pak jsem začala chodit na své první nelegální rave akce. Tam jsem objevila elektronickou hudbu.

Sponzorováno

V roce 2015 jsem založila vlastní „sound system“ (většinou přátelé a DJové, kteří se složí na velké reporduktory určené k veřejnému hraní hudby – pozn. red.) a organizovala jsem se svou crew párty. Takže jsem opravdu začala s hudbou v 16 tím, že jsem si koupila svůj první vinylový gramofon a naučila se tvořit v FL Studiu.

Pak jsem měla pocit, že potřebuju víc poznat hardcore kulturu, nejen tu, kterou jsem slyšela na akcích. Začala jsem hodně cestovat:  Holandsko, Belgie, Itálie, Švýcarsko … s jediným přáním: objevit a porozumět historii hardcore. Během té doby jsem měla možnost setkat se s mnoha průkopníky scény a to mě naprosto fascinovalo.

140374012 1050146022157263 3740846557330618145 o


Jak dlouho jsi DJkou?

Vlastně, je to (už?) 6 let! Nedokážu si představit, že jsem vlastně 1/4 svého života věnovala jen hardcoru,


Jaký je tvůj nejlepší požitek z české nebo zahraniční párty?

Byla to X-Boat od X-Massacre crew, určitě nejkouzelnější akce, na které jsem kdy bylal! Jak název napovídá: bylo to na lodi, s několikahodinovou cestou po řece Vltavě! Bylo v létě předchozího roku a naprosto úžasné, večírky se dočasně znovu otevřely v ČR a všichni byli tak šťastní, že tancují, atmosféra byla tak jedinečná!

Sponzorováno

Nemám ani slov, abych to popsala! Miluju Českou republiku! ♥


Jaké jsou tvoje plány do budoucna? Měli bychom od tebe očekávat něco velkého?

Připravuju hoooodně překvapení! Mnoho spoluprácí, remixy (některé z nich jsou od mých přátel z Čech!) A také solo pecky! Rok 2021 bude plný novinek!

Brzy se chystám zveřejnit jedno velké oznámení (ani si neuvědomuju, že se to opravdu děje !!!!), jsem strašně nadšená, že budu moci sdílet takhle velkou novinku, ale pro tuto chvíli nemohu říci více… Jediná věc, co mohu říci je, že se to dozvíte letos v květnu – takže stay tuned!

Kde si můžeme poslechnout tvoje skladby nebo sety?

Moje skladby si můžete poslechnout na hlavně na mém Spotify. Některé mixy také najdete na mém Youtube nebo na Soundcloudu! Ale nejlepší způsob je se mnou sejít na příští akci, ráda vás tam uvidím!


Jak vidíš tuhle situaci ohledně covid-19? Je pro tebe těžké zůstat bez akcí nebo máš jinou „práci“?

Upřímně, už začínám šílet! Nedokážete si představit, jak moc mi chybí setkání s novými lidmi, cestování, smích, velká zeď baaaassssssů … Dokonce mi začíná chybět snad i ta bezpečnostní kontrola před vstupem do letadla!
Naštěstí kromě toho, že jsem DJ, jsem grafická designérka a pracuji pro mnoho různých společností souvisejících s hudbou či nikoli, což mi pomáhá myslet na něco jiného a udržet se nad vodou.

Sponzorováno


Takže grafika. Tvoje logo HYSTA jsi dělala sama? Jsou nějaké další návrhy, které si vytvořila? Někteří producenti od tebe například chtěli logo?

Jo! Bohužel jsem toto logo nevytvořila sama, umím dobře pracovat pro ostatní lidi, ale když je to pro mě, jsem vždycky příliš přísná na sebe sama, a tak se raději zeptám někoho jiného, haha! Šílený! Samozřejmě jsem pracovala s mnoha DJs, kluby, tvořila umělecká díla, loga, bannery a jsem stále připravena na nová dobrodružství!


Víme už, že jsi Francouzka  ale nyní žiješ v České republice. Proč jsi se sem přestěhovala? Je to tady lepší než ve Francii?

V minulých letech jsem se hodně stěhovala, žila jsem rok a půl ve Švýcarsku a 6 měsíců v Praze. Opustila jsem Francii, protože jsem hledala něco nového, učila se od jiných kultur, jsem hodně zvědavý člověk, víš! A přiznávám, že Česko a Praha hlavně, mě velmi zaujaly!

Potkala jsem tolik lidí, miluju českou mentalitu na hudební scéně. Praha je taky rozhodně krásná! S tolika skvělými místy, jako je Cross Club, Storm Club, Alien DNA, Žižkovská věž … Jeden starý přítel mi před lety řekl o česku a vlastně to byl můj sen jednou navštívit tuto zemi.

139565314 1657812191080619 8441527057485239226 n

..ale přestěhovala jsem se do Čech z 99% kvůli hermelínu a pivu za 40 Kč!


Viděl jsem tvoje video z nějaké párty, kdy po tvém setu nastupoval Angerfist. Byla to pro tebe čest? Jak ses se cítila, když víš, že po tobě bude hrát „ikona hardcore“?

Co si o tom asi může myslet, v té době, 15 leté dítě? Pořád je to pro mě zážitek! Pamatuju si, že jsem nebyla schopná snad ani jíst 2 dny před tím mejdanem – jak jsem se těšila! Ale jasný, to byl právě ten sen, na to prostě už nikdy nezapomenu!


Na jaké největší párty si hrála?

Festival SONIC v listopadu 2019 ve Švýcarsku. Doslova největší taneční festival ve Švýcarsku se 4 obrovskými stage, kde jsem měla možnost sdílet hardcore stage se Sefou, Dj Mad Dog, Neophyte, D-Fence a Lady Dammage. Bylo to naprosto neuvěřitelný, protože to bylo poprvé, co jsem hrála před víc než 3000 lidmi!


Kdo je tvůj oblíbený HC producent ?

Moje první hardcore začátky byly spíše oldschool… ale určitě bych řekla Promo, BuzzFuzz, 3 Steps Ahead, Bass-D, Ophidian… a z nynějších bych řekla Furyan, N-Vitral, The Satan, Tha Playah, Angerfist, Andy Core.

 


🇬🇧 English


Hello Hysta Can you please introduce yourself to our Hardstyles.cz fans?

Hello team ! Thanks a lot for having me here! I’m Hysta, I’m 23, I’m a french hardcore producer and dj.


When did you start? What was the impulse to be a producer?

I was born in France, but I grew up in South America. I came back to Europe when I was 14, and then I went to my first illegal raves and that’s where I discovered electronic music.

In 2015 I founded my own sound system and I was organizing illegal parties with my crew. So I really started music at 16, by buying my first vinyl turntable and learning to produce on FL Studio.

Then I felt like I needed to know more about the hardcore culture, not only the one I heard in raves. I started to travel a lot: in Holland, Belgium, Italy, Switzerland… with only one wish: discover and understand the history of hardcore. During that time I had the chance to meet many pioneers of the scene and it totally fascinated me.

140374012 1050146022157263 3740846557330618145 o


How long have you been a DJ?

I can say it’s been (already??) 6 years ! Can’t imagine I’ve dedicated a 1/4 of my life to hardcore only ahah !


What is your best enjoyment from Czech or abroad party?

It was the « X-Boat » by X-Massacre, for sure the most magical gig I ever did ! Like the name says: it was on a boat, with a journey of several hours on the river Vltava! It was just amazing, the parties had temporarily re-opened in CZ, and everyone was so happy to dance again, the atmosphere was so unique !

I don’t even have words to describe this moment! Miluji Českou republiku! ♥︎


What are your plans to the future? Should we expect something big from you?

I cooked you many surprises ! Huge collaborations, remixes (some of them are from my cz friends!), and solo banger as well! 2021 will be sooooo full of violence!

I will also have a big announcement soon (can’t even realize it’s really happening !!!!), I’m super excited to share this big new with you, but I can’t say more for the moment… the only thing I can say, is that it will be official in may So stay tuned !


Where should we listen your tracks or sets?

You can listen to my tracks on my Spotify. You also can find some mixes on my Youtube or on Soundcloud ! But the best way is to come to meet me on the next event, hope to see you there

How you see this situation about Covid? Is it hard for you to be without events or you have some other „job“? (you can tell here about your designs job )

Honestly, I’m starting to get crazy! You can’t imagine how much I miss meeting new people, traveling, laughing, big wall of baaaasssssss … I’m even starting to miss airplane security check!!!
Fortunately beside being a DJ, I am graphic designer, and I work for many different companies related or not to music and it helps me to think of something else…


So you are also designer. Your logo HYSTA is made by you? Are there any other designs you made? For example some producers wanted logo from you?

Yup ! Sadly I didn’t make this logo by myself, I’m good at working for other people, but when it’s for myself, I’m always too much exigent then I prefer to ask someone else ahah ! Crazy ! But of course, I’ve worked with many dj, clubs and labels for design, artwork, logo, banner and I‘m still open for new adventures !


You are French but you live in Czech republic now. Why did you move here? Is it here better than in France?

I moved a lot these past years, I lived 1 year and a half in Switzerland, and 6 months in Prague. I left France because I was looking for something new, learn from other cultures, I’m a very curious person you know ! And I admit that CZ and Prague intrigued me a lot! I met so many kind of people, I love Czech mentality in the music scene. Prague is also definitely beautiful ! With so much cool places like Cross Club, storm club, Alien DNA, Zizkov tower… An old friend told me about CZ years ago and since it was my dream to discover this country one day !

139565314 1657812191080619 8441527057485239226 n

…but I moved there 99% because of HERMELIN and 40 CZK pivo!


I saw your video from some party, after your set was ready Angerfist. It was honor for you? How did you feel when you know that after you will be this „icon of hardcore“?

What would the 15 years baby raver I was would think about it? it is still unreal for me !
I remember that I was not able to eat for almost 2 days before the party, cause I was too much exciteeeeeed ! BUT YEAH, for sure it has really been a dream! I will never forget this night!


What was the biggest party you played at?

The SONIC Festival in November 2019, in Switzerland. Literally the biggest dance festival in Switzerland, with 4 huge stages, where I had the chance to share the hardcore floor with Sefa, Dj Mad Dog, Neophyte, D-Fence and Lady Dammage. It was totally incredible, because it was the first time I played in front of 3,000 people!


Who is your favourite HC producer?

My first hardcore crushes were more oldschool… but I would say for sure Promo, BuzzFuzz, 3 step ahead, Bass-D, Ophidian… and in the more actual sound I would say Furyan, N-Vitral, The Satan, Tha Playah, Angerfist, Andy The Core and I can say that they are my inspirations today.

Sociální profily / social profiles:

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button